H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen
Deel 1: 1874 – 1882

isbn 9789491433122, paperback, eerste druk 2015, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2015  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2015 PDF (5 mb)

 

Inhoud

Voorwoord van de vertalers

Legende van de nachtschone

1874–76

Verbazingwekkende manifestaties van geesten
Enkele vragen aan ‘HIRAF’
Van Madame H.P. Blavatsky aan haar correspondenten
De wetenschap van de magie
Huxley en Slade

1877

Madame Blavatsky over fakirs
Elementaren
Dr. Carpenter over de ‘boomtruc’ en H.P. Blavatsky over ‘gegoochel’ van fakirs

1878

Kabbalistische zienswijzen over ‘geesten’, verkondigd door de Theosophical Society
Madame Blavatsky over de opvattingen van theosofen
Een organisatie zonder dogma
Mw. Blavatsky over Indiase metafysica
Fragmenten van Mw. Blavatsky
De akhund van Swat
De Theosophical Society
De Arya Samaj

1879

Magie
Echo’s uit India
Wat is theosofie?
Wat zijn theosofen?
Het natuurlijke gevolg van het westerse spiritisme
Ouderdom van de Veda’s
Perzisch zoroastrianisme en Russisch vandalisme
Kruis en vuur
Oorlog op de Olympus
Kerstmis vroeger en nu
Het wijdverbreide denkbeeld van het voortbestaan van de ziel

1880

Een groot licht onder de korenmaat
Een mysterieus land
Opmerkingen over ‘Een mysterieus land’
Schaalkuiltjes
De geschiedenis van een ‘boek’
De stille broeder
Een geval van bezetenheid
Het getal zeven
De theorie van de cyclussen
Het getal zeven en onze Society
De pralaya van de moderne wetenschap
Wat is theosofie?

1881

Een jaar theosofie
Transcendente fysica
Elektrische en magnetische affiniteit tussen mens en natuur
Vragen over yogavidya beantwoord
De ontbrekende schakel
Het jaar 1881
Menselijke magneten van de natuur
Peripateticus versus de logica
Graaf Saint-Germain
Oude leringen bevestigd door hedendaagse voorspellingen
Een paranormale waarschuwing
Apollonius van Tyana en Simon Magus
Lama’s en druzen
Sterren en getallen
Stenenregens
De vijfpuntige ster
Madame Blavatsky over ‘De broeders van de Himalaya’
Enkele gedachten over de dood en Satan
De zes- en vijfpuntige sterren
De heldere lichtplek
Is schepping voor de mens mogelijk?

1882

Esoterische axioma’s en spiritistische speculaties
De esoterische leringen van de Indo-Europese arhats over het zevenvoudige beginsel in de mens
De invloed van gedachten van mensen die gestorven zijn
Het heelal in een notendop
Zijn dromen slechts zinloze beelden?
Spiritisme en occulte waarheid

Appendix

H.P. Blavatsky: een biografische schets (Jim Belderis)

Illustraties

Vuurtempel van Bakoe
Serpent Mound, Ohio
Tiahuanaco: Ingang van de Kalasasaya
Zonnepoort van Tiahuanaco
Teotihuacan: Piramide van de Maan
Cuzco: Twaalfhoekige steen
Ollantaytambo: zes monolieten
Schaalkuiltjes
Graaf Saint-Germain
Achtste jebtsundamba