Theosophical University Press Agency

omslag boekH.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen

Deel 4: 1889 – 1891

isbn 9789491433276, paperback, eerste druk 2021, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2021  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2021 PDF (4 mb)


Inhoud

Voorwoord van de vertalers

1889 (vervolg)

Gedachten over karma en reïncarnatie 3
Het lichtbaken van het onbekende 12
‘De kat heeft het gedaan!’ 45
De macht van het vooroordeel 53
Wereldverbetering of wereldverlossing 63
Onze drie doelstellingen 73
Filosofen en pseudofilosofen 82
Herinneringen van een stervende 91
Alchemie in de negentiende eeuw 97
De vloedgolf 119
Genialiteit 127

1890

1890! 139
Was Cagliostro een ‘charlatan’? 150
Het laatste lied van de zwaan 161
De cyclus rolt voort 173
Kosmisch denkvermogen 185
Waarom ik niet naar India terugkeer 202
Gedachten over elementalen 211
Zwarte magie in de wetenschap 229
Een astrale profeet 244
Verkeerde opvattingen over De geheime leer 250
Hedendaagse apostelen en pseudomessiassen 253
Twee soorten wijsheid 259
Vragen en antwoorden 270
Psychische en noëtische activiteit 278
Hypnose, en haar verband met andere vormen van betovering 303

1891

Over reuzen 315
De vriend van de duivel: gedachten over Ormuzd en Ahriman 317
Mijn boeken 328

Artikelen die na HPB’s dood zijn gepubliceerd

Chinese geesten 341
De kabbala en de kabbalisten aan het einde van de 19de eeuw 349
Literaire aantekeningen over kritiek, autoriteiten, en meer, door een impopulaire filosoof 366
Aantekeningen bij het Evangelie volgens Johannes 370
Tibetaanse leringen 391
Fragmenten 409
Het denkvermogen in de natuur 416
Modern idealisme, erger dan materialisme 422
Helena Petrovna Blavatsky (Charles Johnston) 427
Kennis komt in visioenen 444

Index 445

Illustraties

Alessandro Cagliostro 1743-1795(?) 151
Fort San Leo 158
Jules Denis Du Potet (1796-1881) 239
Botten van de reus van Castelnau 316
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) 351


© 2021 Theosophical University Press Agency