Isis ontsluierd
Een sleutel tot de mysteries van oude en moderne
wetenschap en religie
H.P. Blavatsky

Oorspronkelijke titel: Isis Unveiled: A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology

isbn 9789070328771, gebonden, eerste druk 2010, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2010  Theosophical University Press Agency, Den Haag

PDF-file Deel 1 (5 MB)
PDF-file Deel 2 (6 MB)

 

Inhoud

Voorwoord

Vóór de sluier

Deel 1 – De ‘onfeilbaarheid’ van de moderne wetenschap
1
Oude dingen met nieuwe namen
2
Paranormale verschijnselen en krachten
3
Blinde leiders van de blinden
4
Theorieën over paranormale verschijnselen
5
De ether of het astrale licht
6
Psychofysieke verschijnselen
7
Elementen, elementalen en elementaren
8
Enkele natuurgeheimen
9
Cyclische verschijnselen
10
De innerlijke en uiterlijke mens
11
Psychische en fysieke wonderen
12
De ‘onoverkomelijke afgrond’
13
Werkelijkheden en illusie
14
Egyptische wijsheid
15

India – de bakermat van de mensheid

Deel 2 – De ‘onfeilbaarheid’ van de religie
Voorwoord
1
De kerk, waar is zij?
2
Christelijke misdaden en heidense deugden
3
Verdeeldheid onder de eerste christenen
4
Oosterse kosmogonieën en bijbelverhalen
5
Geheimen van de kabbala
6
Esoterische boeddhistische leringen tot karikatuur gemaakt in het christendom
7
Vroegchristelijke ketterijen en geheime genootschappen
8
Jezuïtisme en vrijmetselarij
9
De Veda’s en de Bijbel
10
De duivel-mythe
11
Een vergelijking van de resultaten van boeddhisme en christendom
12
Conclusies en voorbeelden
Appendix
1
Theorieën over reïncarnatie en geesten
2
Mijn boeken
Index (PDF)