Duizend lichten aansteken
Grace F. Knoche

Vertaling van: To Light a Thousand Lamps

isbn 9070328615, paperback, bestel boek

1ste druk 2002

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2002  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2010 PDF (2,1 MB)

Luisterboek (mp3) downloaden (203 mb)

Luisterboek op YouTube

 


Inhoud

Voorwoord

1     Wat is theosofie?
2     Evolutie
3     Het doen ontwaken van het denkvermogen
4     Reïncarnatie
5     De dood: een poort naar het licht
6     Het zich herinneren en vergeten van vroegere levens
7     Karma
8     Karma en/of genade
9     De christelijke boodschap
10   Westers occultisme
11   Psychische vermogens en paranormale verschijnselen
12   De twee paden
13   De paramita’s
14   H.P. Blavatsky en de Theosophical Society
15   Wie zal ons verlossen?
16   De dagelijkse inwijding
17   Een nieuw continent van denken

Bronnen

 


Duizend lichten aansteken

© 2009  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag