Theosophical University Press Agency

omslagDe goden wachten op ons

Katherine Tingley

Vertaling van: The Gods Await, 2de herziene editie, 1992, Katherine Tingley

isbn 9789070328528, paperback, 2000, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2000  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2010 PDF (1 MB)


Inhoud

Voorwoord 7

1 / Dogma tegenover de god in de mens 1

Helena Petrovna Blavatsky 3
De vloek van het dogma 5
Breng uw eigen verlossing tot stand 11
Bewoners van de eeuwigheid 18

2 / Oorlog tegenover vaderlandsliefde 27

Mijn eerste contact met de oorlog 29
Vaderlandsliefde, ware en verkeerde 34
Zicht op een edeler vrede 40
De balk zit in uw eigen oog 48
Iets over vivisectie 59
Het ware geneesmiddel 61

3 / Voor wie onderdrukt en verstoten is 67

Mijn eerste ontmoeting met William Quan Judge 69
De hogere en de lagere natuur 74
De doodstraf 83
Gevangenissen en gevangenen 88
De oorzaken van misdaad 101
De genezing van misdaad 118
De boodschap van de theosofie 127

4 / De filosofie van de natuur 135

Mijn eerste ontmoeting met de leraar van H.P. Blavatsky 137
De eeuwige verbondenheid 144
Onpersoonlijkheid van God en de mens 151
Reïncarnatie: De leer van verheven hoop 159


© 2000 Theosophical University Press Agency