Mysteriescholen door de eeuwen heen
Grace F. Knoche

Vertaling van: The Mystery Schools, Grace F. Knoche
(2nd revised print 1999)

ISBN 9789491433153, paperback, bestel boek

1ste druk 2001 (isbn 9789070328566)
2de herziene druk 2015

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2015  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag

E-boek 2015 PDF (2 MB)

Luisterboek

 

Inhoud

Voorwoord

1. De basis leggen voor de Broederschap

2. De eerste mysteriescholen

3. De bestaansreden van de mysteriën

4. Het patroon van de esoterie

5. Het tweevoudige karakter van de mysteriën

6. Inwijdingsgraden

7. De kleine mysteriën

8. De grote mysteriën

9. Wegen van inwijding

10. Het sluiten van de mysteriescholen

11. De lijn van occulte opvolging

12. De mysteriescholen in deze tijd

Literatuur en afkortingen

 

 

 

Groot reliëf van Eleusis:
Demeter, Triptolemos en Persephone
5de eeuw v.Chr.