Theosophical University Press Agency

Een verkenning van de theosofie

Vertaling van: Exploring Theosophy

Omslag naar het schilderij ‘Prairie Path’ van Patrice Hughes

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2007  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2011 PDF (0,7 MB)

Luisterboek (mp3) downloaden (42 mb)

Luisterboek op YouTube

Vraag gratis gedrukt exemplaar aan


Inhoud

Voorwoord van de vertalers

1  Wat is theosofie?

2  Het zoeken van de mens naar waarheid

3  Karma

4  Gedachten over De Stem van de Stilte

5  Spirituele groei of spiritueel behaviorisme?

6  Oneindige onvolmaaktheid

7  Reïncarnatie

8  Het heelal: een levend organisme

9  Het afdalen in Hades – het opstijgen naar de hemel

10  Innerlijk en uiterlijk karma

11  Spirituele vooruitgang

12  Occultisme versus psychische vermogens

13  De eeuwige filosofie

14  Het pad naar het hart van het heelal


© 2017 Theosophical University Press Agency