Theosophical University Press Agency

Omslag boekEen introductie tot De Geheime Leer

H.P. Blavatsky

Vertaling van: An Invitation to the Secret Doctrine, H.P. Blavatsky

isbn 9789491433214, paperback, 4de herziene druk 2018, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2021  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2018 PDF (4,4 MB)


Inhoud

Inleidende opmerkingen 7

De geheime leer en de studie daarvan / Robert Bowen 9

De Geheime Leer – deel 1

Titelpagina en opdracht 15/16
Voorwoord 17
Drie grondstellingen uit de Proloog 19
[2 inleidende citaten] 28
Stanza’s van Dzyan – Kosmische evolutie 27
Samenvatting 38

De Geheime Leer – deel 2

Titelpagina 53
[inleidend citaat] 54
Inleidende opmerkingen 55
[inleidend citaat]
Stanza’s van Dzyan – Het ontstaan van de mens 67
Conclusie 78
‘En nu tot besluit’ 92

Het schrijven van De geheime leer / Kirby Van Mater 103

Verklarende woordenlijst 121

Illustraties

H.P. Blavatsky, genomen door Sarony, ca. 1877, New York 2
Oorspronkelijke bladzijden van het manuscript van De geheime leer 77/91
Drukproef van de laatste bladzijde van De geheime leer 100
HPB in ‘Maycot’, Upper Norwood, Londen, 1887 109
Brieven van M en KH over de GL als een ‘drieledig product’ 115

© 2021 Theosophical University Press Agency