Theosofie: Het pad van de mysticus
Katherine Tingley

Vertaling van: Theosophy: The Path of the Mystic

isbn 9789070328023, gebonden, bestel boek

1ste druk 1980

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze online editie bevat kleine aanpassingen in de vertaling.

© 2013  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 


Inhoud

Voorwoord  

1. Wat is theosofie?

De wijsheid-religie van alle tijden
De taak van de theosofie
Helena Petrovna Blavatsky

2. De grote ontdekking

De tweevoudigheid van de menselijke natuur
De twee metgezellen van de mens
Wederopbouw en plicht
Zelfonderzoek en zelfbeheersing
De hogere en lagere psychologie

3. Het pad van de mysticus

Het licht van het goddelijke
De open poorten van de stilte
De natuur, de mystieke moeder

4. Leraar en leerling

De stralende gedachte
Uw spirituele kracht

5. De hartenkreet van de wereld

De draaikolk van het menselijk leven
De dag van de overwinning is dichtbij
Voorboden
Het verlangen naar vrede onder de volkeren
Aan mijn broeder in de gevangenis
Grondtonen en epigrammen

6. Gezin en gezinsleven

Aan de ontwakende vrouw
Elk huis een spiritueel heiligdom
Kind en moeder

7. Idealen en het kind

De cyclus van de kinderen
De opvoeding en het hartenleven van het kind
Muziek is de zang van de ziel
Ware toneelkunst, de tolk van de ziel

 


Theosofie: Het pad van de mysticus

© 2013  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag