Theosofische inzichten
Artikelen van W.Q. Judge

isbn 9789491433016, gebonden, eerste druk 2012, bestel boek

© 2012  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Occulte vermogens en het verwerven ervan

[The Path, februari 1889, blz. 342-3]

Er zijn in de Verenigde Staten, zowel in de TS als daarbuiten, duizenden mensen die geloven dat er bepaalde bijzondere occulte vermogens bestaan die de mens kan verwerven. Vermogens zoals gedachtelezen, het zien van toekomstige gebeurtenissen, het ontsluieren van de motieven van anderen, het tevoorschijn brengen van voorwerpen, en dergelijke, worden het meest nagestreefd, en bijna alle worden gewenst voor egoïstische doeleinden. Men probeert de toekomst te kennen om met aandelen en dat soort zaken te speculeren om concurrenten te slim af te zijn. Op deze verlangens wordt hier en daar ingespeeld door personen en verenigingen die hun slachtoffers misleiden door ze voor te spiegelen dat door het betalen van geld de natuurkrachten kunnen worden opgeroepen.

Zelfs enkele van onze eigen leden hebben zich schuldig gemaakt aan pogingen om zulke verbazingwekkende vruchten van kennis te verkrijgen van hen die, als ze dat konden, de Almachtige voor goud zouden verkopen.

Een andere groep serieuze theosofen heeft echter een ander standpunt ingenomen. Ze hebben gedacht dat bepaalde adepten die in feite macht over de natuur hebben, die onbeperkt door de ruimte kunnen zien en horen, die vaste voorwerpen door de ruimte kunnen verplaatsen en geschreven boodschappen op een afstand kunnen laten verschijnen met het lieflijke geluid van astrale belletjes, bemiddelend zouden moeten optreden en door het uitoefenen van ditzelfde vermogen deze serieuze discipelen in staat stellen geluiden te horen die gewoonlijk occult worden genoemd, en zo op een gemakkelijke manier berichten en hulp over te brengen zonder van telegraaf of postboot gebruik te maken. Maar dat deze wezens dit niet zullen doen, is keer op keer verklaard; want het koninkrijk van de hemel wordt niet weggegeven; het moet ‘met geweld worden veroverd’. Het ligt vóór ons om te worden betreden en bezet, maar dat kan alleen gebeuren na een strijd die, wanneer die is gewonnen, de overwinnaar het recht geeft op het ongestoorde bezit ervan.

Omdat velen deze regels schijnen te zijn vergeten, lijkt het me een goed idee hun de volgende woorden te laten lezen van een van die adepten met wie ze in contact proberen te komen.

[De ontwikkeling van het vermogen] van het horen van occulte geluiden zou lang niet zo gemakkelijk zijn als u wel denkt. Het werd nooit voor een van ons gedaan, want de ijzeren regel luidt dat welke vermogens men ook krijgt, men die zelf moet verwerven. En als ze eenmaal zijn verworven en gereed voor gebruik, dan liggen die vermogens stil en sluimerend als een potentiële mogelijkheid, evenals de radertjes in een muziekdoos; en pas dan wordt het gemakkelijk ze op te winden en in beweging te brengen. . . . Toch kan praktisch ieder serieus mens zulke vermogens verwerven. Daarmee is alles gezegd. Er wordt hierbij tussen mensen geen onderscheid gemaakt, evenmin als de zon onderscheid maakt op wie hij zal schijnen, of aan wie de lucht levenskracht zal schenken. De krachten van de hele natuur liggen voor het grijpen; neem wat u kunt.1

1De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, blz. 73-4.

Dit is volkomen duidelijk en strikt in overeenstemming met de geheime canon. ‘Wanneer al het materiaal gereed ligt, zal de architect verschijnen’; en wanneer we de vermogens die we zoeken, hebben verworven, door ze zelf vanuit ons innerlijke wezen tevoorschijn te brengen, zal de meester gereed zijn en kunnen wij de door ons verworven vermogens uitoefenen.

Maar zelfs hier ligt een belangrijk punt. Hoewel de meester zogezegd de sleutel kan omdraaien en het mechanisme in werking kan stellen, kan hij ook weigeren de noodzakelijke impuls te geven. Om redenen die met de motieven en het leven van de leerlingen verband houden, kan het raadzaam zijn voor bepaalde tijd het gebruik van deze vermogens, ‘die stil en sluimerend als een potentiële mogelijkheid liggen’, niet toe te staan. Hun gebruik goed te keuren zou bij de een kunnen leiden tot het vernietigen van andere levens, of bij een ander tot een persoonlijke ramp of het vertragen van ware vooruitgang.

De meester zegt daarom dat hij heel vaak niet alleen zal weigeren om ermee te beginnen, maar bovendien de radertjes zal verhinderen om te draaien.

De krachten van de hele natuur liggen voor het grijpen; neem wat u kunt.

Rodriguez Undiano

 


Theosofische inzichten, blz. 78-80

© 2012  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag