Theosophical University Press Agency

Omslag boekH.P. Blavatsky aan de Amerikaanse conventies: 1888-1891

H.P. Blavatsky

Vertaling van: H.P. Blavatsky to the American Conventions: 1888-1891

isbn 9789491433108, paperback, 2de herziene druk 2014, bestel boek

1ste druk 1980 (isbn 9789070328047)
2de herziene druk 2014

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2022  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2014 PDF (2 mb)


Inhoud

Voorwoord

Historisch perspectief / Kirby Van Mater


© 2022 Theosophical University Press Agency