Brieven die me hebben geholpen / William Q. Judge

Deel 1 bevat brieven die werden gepubliceerd in The Path, december 1888 – maart 1890. Deze verschenen voor het eerst in boekvorm in 1891.

Vertaling van Letters That Have Helped Me, 1943

isbn 9789070328580, paperback, bestel boek

Eerste druk 2001

Uit deze uitgave mag alleen met toestemming van de uitgever iets worden overgenomen.

© 2001  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

 

   
      Inhoudsopgave     

 

Brief 28

Over wijsheid bij het handelen

Dit is de juiste conclusie, om elk gepraat en de zaken die anderen betreffen aan ons voorbij te laten gaan en ons niet ermee te bemoeien. Niemand moet informatie aan een ander doorgeven, want dit wakkert een vuur aan, en nu moeten we alles negeren en slechts doorwerken, goed en vriendelijk zijn en zoals de naastenliefde van Paulus alles door de vingers zien. Trek je terug in je eigen stilte en laat alle anderen in de handen van karma zijn, zoals wij allen zijn. ‘Karma zorgt voor zichzelf’. Het is beter geen kant te kiezen, want het is allemaal voor de meester en hij zal over allen waken als ieder maar juist handelt, zelfs als volgens hen een ander dat niet schijnt te doen. Doordat we niet te nauwkeurig kijken naar hun fouten zal de meester in staat zijn het allemaal uit de weg te ruimen en zorgen dat het goed verloopt. Het plan van een stille passieve weerstand, of liever, het beneden de wind liggen, is goed en zou bij alle aanvallen moeten werken. Trek je terug in je eigen hart en houd je daar onveranderlijk stil. Weersta zonder weerstand te bieden. Het is mogelijk en zou moeten worden toegepast. Nogmaals, alleen een au revoir, wat er ook gebeurt, al is het de onweerstaanbare dood zelf. Hier waren gisteren aardbevingen: dit betekent dat enkele verdienstelijke zielen naar een plek ergens op de wereld zijn gekomen, maar waar?

–––––

Wel, op dit moment weet ik niet precies wat ik zal zeggen. Waarom zou je in deze zaak niet een gemakkelijke en flexibele houding aannemen? Een occultist zit nooit vast aan één bepaald fataal plan. Wacht. Alle dingen vallen hem ten deel die op de juiste manier wacht. Maak van jezelf in elk opzicht een zo goed mogelijk instrument voor elk soort werk. Ik heb ontdekt dat alle kleine dingen die ik ooit heb geleerd in ons werk nu voor mij van nut blijken te zijn. Een ongedwongen manier van spreken en zich gedragen zijn het beste. Gemoedsrust en vertrouwen zijn beter dan wat ook in dit werk waar we met andere mensen omgaan – dat wil zeggen, met het menselijk hart. Hoe wijzer men is des te beter men zijn medemensen kan helpen, en hoe meer een wereldburger eveneens des te beter. . . . Als het uur slaat, dan zult u gereed zijn; niemand weet wanneer het uur zal slaan. Maar hij moet gereed zijn. Zie je, Jezus was in feite een occultist, en in de parabel van de dwaze maagden gaf hij een werkelijk occult voorschrift. Het is een goed advies om op te volgen. Niets wordt gewonnen, maar heel veel gaat verloren door ongeduld – niet alleen kracht, maar ook inzicht en intuïtie. Dus besluit niets gehaast. Wacht; maak geen vaste plannen. Wacht op het moment om de beslissing te nemen, want als je te vroeg een besluit neemt, leidt dat vaak tot verwarring. Dus houd moed, heb geduld, hoop, vertrouwen en wees opgewekt.

De eerste stap naar een positieve houding en een gerichtheid op het ware zelf is het opgewekt vervullen van plicht. Probeer plezier te hebben in het doen van je plicht, en vooral van de kleine plichten van het leven. Als je een taak uitvoert, leg dan je hele hart erin. Er is veel in dit leven dat de moeite waard is als we er een open oog voor zouden hebben. Als we dit inzien, kunnen we de moeilijkheden die ons overkomen kalm en geduldig dragen, want we weten dat die voorbijgaan.

. . . . Je kunt je karakter versterken door op kleine dingen te letten. Door kleine fouten aan te pakken, een voor een, en bij iedere kleine gebeurtenis. Dit zal een innerlijke houding van aandacht en voorzichtigheid opwekken. Als de kleine fouten en aangelegenheden zijn bedwongen, wordt het karakter sterk. Gevoelens en verlangens zijn niet geheel en al van het lichaam. Als het denken met opzet van die onderwerpen wordt afgehaald en op andere en betere wordt gericht, dan zal het hele lichaam het denken volgen en meegaand worden. Deze strijd moet worden volgehouden, en na enige tijd zal het gemakkelijker worden. Ouderdom maakt alleen dit verschil – de machine van het lichaam is minder sterk; want in de ouderdom zijn de gedachten dezelfde als we ze laten groeien zonder ze te snoeien.

–––––

Er is nooit enige noodzaak om je zorgen te maken. De goede wet zorgt voor alle dingen, en het enige dat we moeten doen is onze plicht zoals die zich van dag tot dag aandient. Niets wordt gewonnen door je over dingen en over de manier waarop mensen niet reageren zorgen te maken. In de eerste plaats verander je de mensen niet, en in de tweede plaats, door je druk te maken over dingen plaats je een occult obstakel op de weg van wat je gedaan wilt hebben. Het is beter een levenslot te verwerven dat door de wereld zorgeloosheid wordt genoemd, maar dat in werkelijkheid een kalm vertrouwen is op de wet, en het doen van zijn eigen plicht, ermee tevreden dat de gevolgen goed moeten zijn wat ze ook zijn. Denk daarover, en probeer het tot een deel van je innerlijke bewustzijn te maken dat het geen zin heeft je zorgen te maken; dat de dingen goed zullen zijn, ongeacht wat er komt, en dat je vastbesloten bent te doen wat je op je weg tegenkomt, en voor de rest te vertrouwen op karma.

–––––

Het spijt me te horen dat je doormaakt wat je vertelt. Toch wist je dat het zou moeten komen, en men leert, en het doel van het leven is om te leren. Het bestaat allemaal uit leren. Dus hoewel het moeilijk is, is het goed om het te accepteren zoals je zegt.

Weet je wat het betekent om te weerstaan zonder weerstand te bieden?

Dat betekent, onder andere, dat het niet wijs is om te veel kracht uit te oefenen, te ‘standvastig’ te zijn. Als men vecht wordt men in een draaikolk van gebeurtenissen en gedachten getrokken in plaats van te steunen op de grote oceaan van het Zelf die nooit wordt bewogen. Nu je dat ziet, kun je achterover leunen en kijken naar de eb en vloed van het leven waardoor vele dingen die men niet gemakkelijk zal missen of met vreugde verwelkomen naar onze voeten worden gespoeld en weer weg. En toch behoren ze alle tot het leven, tot het zelf. De wijze heeft geen persoonlijke bezittingen.

–––––

In ieder geval heb je gelijk dat het verkeerd is om te worstelen. Doe het rustig aan, dat is de manier waarop de meesters het doen. De andere reactie is precies zoals je zegt, maar de meester heeft zoveel wijsheid dat hij zelden of nooit het slachtoffer is van reacties. Daarom gaat hij langzaam. Maar zeker . . . Ik weet hoe de wolken komen en gaan. Dat is goed; wacht maar, zoals het lied zegt, tot ze voorbijdrijven.

Word je bewust, roep in jezelf de betekenis wakker van ‘jij bent Dat’. Jij bent het Zelf. Dit is waaraan in meditatie moet worden gedacht, en als je dat gelooft vertel het dan aan anderen. Je hebt het eerder gelezen, maar probeer je dit nu elke dag meer en meer te realiseren en je zult het licht hebben dat je wilt. . . . Als je naar wijsheid zoekt, zul je het ongetwijfeld krijgen, en dat is het enige wat je wenst of nodig hebt. Ik ben blij dat alles er goed uitziet. Het zou er altijd goed uitzien als iedereen zich met zijn eigen zaken bezighield en het denken van al het andere afhield.

Geduld is werkelijk de beste en belangrijkste zaak, want het omvat veel dingen. Je kunt geen geduld hebben als je niet kalm en gereed bent voor een noodsituatie, en omdat de innerlijke geest bij uitstek kalmte nodig heeft om te worden gehoord, is het duidelijk hoe belangrijk geduld is. Het weerhoudt iemand ook van overijld handelen, want overhaast handelen kan een goeie kerel of een goed plan kapot maken, en kan hem tijdelijk van karma bevrijden en verhinderen dat bepaalde goede gevolgen optreden. Dus ga ermee door en probeer elke dag geduld te oefenen in al de kleine dingen van het leven, en je zult zien dat het heel snel zal groeien, en daarmee zal meer kracht komen en invloed op anderen, en ook meer en duidelijker hulp van de innerlijke kant van de dingen.

–––––

Vertel in vredesnaam geen verhalen of berichten van de ene persoon aan de ander door. De man die nieuws aan de koning bracht werd soms gedood. De zekerste manier om moeilijkheden te veroorzaken uit het niets is door van persoon tot persoon erover te vertellen. Vat de woorden uit de Gita over je eigen plicht zodanig op dat ze betekenen dat je tot in het kleinste detail niets te maken hebt met de fantasieën, verhalen, feiten of andere zaken van andere mensen, omdat je genoeg te doen zult hebben om op je eigen plicht te letten. . . . Te veel, te veel probeert men de harmonie te forceren. Harmonie komt door het in evenwicht brengen van uiteenlopende zaken, en disharmonie door een poging harmonie met geweld tot stand te brengen. . . . In al die zaken roer ik me nooit, maar zeg tegen mezelf dat het mijn zaak helemaal niet is, en wacht tot het mij bereikt – en ik dank god als dat nooit gebeurt! En dat is een goede regel voor jou.

–––––

Denk aan deze punten:

(a) Kritiek moet worden vermeden. Ze is niet goed. Samenwerking is beter dan kritiek. De plicht van een ander is gevaarlijk voor iemand van wie het niet de plicht is. Er moet worden gewaarschuwd tegen het sluw naar voren brengen van weinig broederlijke kritiek; het moet worden voorkomen, gestopt. Door een voorbeeld te zijn kun je veel doen, en ook door een woord op het passende moment.

(b) Kalmte is iets dat men nu moet zien te krijgen, en moet bewaren. Laat er vanbinnen geen irritatie zijn. Ze is een dodelijke vijand. Onderdruk elke kleine aanleiding die haar opwekt en de grotere zullen zich nooit voordoen om je te hinderen.

(c) Solidariteit.

(d) Acceptatie van anderen.

–––––

Het is niet verstandig om altijd onze fouten en mislukkingen te analyseren; het betreuren betekent een verspilling van energie: als we proberen al onze energie te gebruiken in dienst van de zaak, zullen we merken dat we boven onze fouten en mislukkingen uitstijgen, en hoewel deze zich misschien moeten voordoen, zullen ze hun vermogen verliezen om ons uit te putten. Natuurlijk moeten we onze fouten onder ogen zien en ertegen vechten, maar onze kracht voor zo’n strijd zal toenemen met onze toewijding en onzelfzuchtigheid. Dit betekent niet dat de waakzaamheid over je eigen gedachten en daden ooit zou moeten verslappen.

–––––

Als je vertrouwt op de waarheid dat je innerlijke zelf een deel is van de grote geest, zul je in staat zijn deze dingen te overwinnen die je dwarszitten, en als je daaraan een juiste zorg voor je fysieke gezondheid toevoegt, zul je sterk worden in elk aspect. Bekijk de dingen niet als mislukkingen, maar beschouw elke kennelijke mislukking na werkelijke inspanning als een succes, want de werkelijke test ligt in de inspanning en het motief, en niet in het resultaat. Als je dit idee overdenkt op de manier van de Bhagavad Gita, zul je daaraan kracht ontlenen.

–––––

Zoals vroeger zal ik ook nu alles wat ik kan voor je doen, wat niet veel is, want ieder moet voor zichzelf werken. Blijf maar loyaal en waarachtig, en kijk van dag tot dag uit naar de aanwijzingen van je eigen plicht, en bemoei je niet met die van anderen, dan zal je de weg gemakkelijker vinden. Het is beter te sterven bij het verrichten van je eigen plicht dan die van een ander te doen, hoe goed je die ook doet. Kijk uit naar de vrede die komt van een besef van de ware eenheid van alles en de kleinheid van jezelf. Geef in gedachten en in je hart alles over aan het Zelf en je zult vrede vinden.

–––––

De dodelijke matheid waarover je spreekt is een van de beproevingen van de eeuw, maar we hebben enkele goede en ernstige mensen, en zij kunnen handelen zoals de rechtvaardige mensen in de steden van vroeger, want onze ideeën zijn machtiger dan al het materialisme van deze tijd, dat zeker zal uitsterven en worden vervangen door de waarheid. Je zult ervoor moeten zorgen dat de geest van de tijd, en de slechtheid en apathie van de mensen, in jou geen verbittering opwekken. Dit komt in het begin altijd voor, maar nu, nu je gewaarschuwd bent, ben je daarop voorbereid.

–––––

Laat geen verbittering opkomen; houd al het persoonlijke voortdurend erbuiten; laat de strijd voor een zaak zijn en niet tegen iemand. Laat er geen stenen worden geworpen. Wees vriendelijk. Ga geen mensen vragen om op te stappen, ongeacht wat ze doen; als ze willen gaan dan kunnen ze gaan, maar ga niet werken met dreigementen of maatregelen afkondigen, dat doet geen goed maar brengt heel veel schade.

–––––

Zeg, kijk hier, en klaag nooit over iets dat je moet doen. Als je moet gaan, beschouw het dan als een goede zaak die gedaan moet worden, en dan zal het bijdragen aan het welzijn van hen en van jezelf, maar als het een constant kruis is dan doet het geen goed en bereik je niets. Pas zo je theorieën toe. . . . Wees nooit bang, heb nooit spijt, en snijd alle twijfel weg met het zwaard van kennis.

–––––

Ik denk dat je zult worden geholpen als je probeert een arm en in nood verkerend mens te helpen door alleen maar te praten en je medeleven te tonen als je niet met geld kunt helpen, hoewel het feit alleen al dat je vijf cent geeft aan iemand die het nodig heeft een daad is die als ze in de juiste geest wordt gedaan, die van ware broederlijkheid, degene die geeft zal helpen. Ik breng dit naar voren omdat je door dat te doen nieuwe banden van sympathie zult opbouwen tussen jou en anderen, en door te proberen het verdriet of lijden van anderen te verlichten zul je kracht vinden die tot je komt wanneer je die het meeste nodig hebt.

–––––

Laat ze maar kwaken, en als wij ons stil houden zal het geen effect hebben en omdat er al genoeg problemen zijn geweest, is het beter ze niet erger te maken door erop te wijzen. De enige kracht die ze hebben is als wij erop reageren. Het is voor ons allen die ernstig en saamhorig zijn een beter principe om kalm te blijven bij iedere zaak die een persoonlijk aspect heeft.

–––––

Silentio, mijn beste, is bijna even goed als geduld. Wie het laatst lacht lacht het best, en de tijd is een duivel die de dingen zal vermalen. . . . Gebruik de tijd om kalmte en onwankelbare kracht te ontwikkelen, want een diepe rivier is dat niet omdat ze een diepe bedding heeft, maar omdat ze volume heeft.

–––––

Vertrouw innerlijk altijd op je hogere zelf, en dat geeft kracht, want het Zelf maakt gebruik van hem die dat wil. Houd vol, en beetje bij beetje zullen nieuwe idealen en gedachtevormen de oude uit je verdrijven. Dit is het eeuwige proces.

–––––

Moeilijkheden zijn op komst, natuurlijk, maar ik denk eerder dat de oude veteraan uit het verleden niet zo gemakkelijk bang zal worden of wordt verhinderd om te reizen. Doe je best om goede gedachten en gevoelens van solidariteit te vormen en te bewaren. . . . Onze oude leeuw van de Punjab is niet zo ver weg, maar is toch niet op de plaats waar of in de toestand waarin sommige mensen denken dat hij is.

De weg wordt duidelijker naarmate we verdergaan, maar naarmate wij helderder worden, worden we minder ongerust over de weg die voor ons ligt.

–––––

Er is feitelijke dienstverlening en haar innerlijke tegenhanger die omdat deze sterker is zich tenslotte uiterlijk zal manifesteren.

–––––

Oordeel niet uit boosheid, want hoewel de boosheid voorbijgaat zal het oordeel blijven.

–––––

De beloften die ik aan mijzelf heb gedaan zijn even bindend als die aan anderen.

–––––

Wees ware minnaars, maar van God, en niet van elkaar. Houd ieder van elkaar omdat je voor elkaar God weerspiegelt, want die God is in ieder van jullie.

–––––

Wij allen zijn; ik ook. We waren nooit iets, maar zijn voortdurend, dat is alles. Wat we nu zijn bepaalt wat we zullen zijn.

–––––

Teneinde het ijzige effect van het gewaarworden van de kleingeestigheid van het menselijke doen en laten te compenseren, moet men in zichzelf een groot mededogen opwekken dat ook het eigen zelf zal omvatten. Als dit niet wordt gedaan, ontstaat er minachting, en het resultaat is schraal, koud, hard, afstotelijk en belemmerend voor al het goede werk.

–––––

Ik weet dat zijn afwezigheid voor jou een verlies betekent, maar ik denk dat als je alle dingen en gebeurtenissen beschouwt als in het Zelf en Het in hen, waarbij je jezelf dan tot een deel van het geheel maakt, je zult zien dat er geen werkelijke reden voor verdriet of angst is. Probeer dit te beseffen en leef aldus vol vertrouwen en zelfs met vreugde.

–––––

Er zijn valleien waarin de grootste schaduwen het gevolg zijn van oude levens in andere lichamen, en toch zal de intensiteit van universele liefde en van aspiratie deze in een ogenblik laten verdwijnen.

 

 


Brieven die me hebben geholpen, blz. 188-199

© 2001  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag