Het levensraadsel
Nils A. Amnéus

Vertaling van: Life’s Riddle, Nils A. Amnéus

ISBN 9070328593, paperback, bestel boek

Uit deze uitgave mag alleen met toestemming van de uitgever iets worden overgenomen.

© 2002  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag

E-boek 2010 PDF (0,9 MB)


 

Inhoud

1 De oude wijsheid

Het Ene Leven
Het heelal, een levend organisme
Dualiteit van geest en stof
Involutie en evolutie

2 Het heelal: een praktijkschool

De leerschool van de natuur
De wet van oorzaak en gevolg
Wederbelichaming
Cyclussen
De klas van de mens
Het doel

3 De onzichtbare kant van de natuur

Bovenzintuiglijke bestaansgebieden
Onze zintuigen zijn beperkt
Een gedachtewereld
Buitenzintuiglijke waarneming
Talrijke dwarsdoorsneden van bewustzijn

4 De samengestelde natuur van de mens

Zelfanalyse is moeilijk
Eén straal – verschillende aspecten
Het menselijke ego
De innerlijke god van de mens
Het denkvermogen
Stemmingen, gevoelens, emoties
Het modellichaam
Het fysieke lichaam
Beginselen vermengen zich
Het karakter
Karaktervorming
Het zelfgemaakte lot van de mens

5 Bewustzijnstoestanden

De indirecte leermethode
De waaktoestand van het bewustzijn
Dagdromen
Het slapengaan
Slapen – dromen
Het ontwaken
Uitzonderlijke bewustzijnstoestanden
Conclusies over bewustzijnstoestanden

6 Dood – slaap – geboorte

We zijn bang voor wat we niet begrijpen
Slaap en dood
De bewustzijnsstraal trekt zich terug
Het samenwerkingsverband valt uiteen
Een scheidingsproces
De straal neemt zijn projectie in zich op
Een rustperiode tussen levens op aarde
Karakterzaden
De straal daalt weer af in de stof
Het fysieke lichaam is alleen nuttig voor een fysiek bestaan
Ons binnengaan in dit leven wijst op een voorbestaan
Ons heengaan wijst op voortzetting van het bestaan
Verandering van omgeving verandert de reiziger niet
Heb vertrouwen in de natuur
Het ouder worden

7 Reïncarnatie

Ontlichaming en wederbelichaming
Het bestaan van het ego gaat voort    Zelfbewustzijn van het ego met tussenpozen
Dualiteit – individualiteit – persoonlijkheid
   Tegengestelde aantrekkingen
   De individualiteit – een hogere bron in ons
   Afgescheidenheid kweekt egoïsme
   De persoonlijkheid – een tijdelijk voertuig
   De individualiteit blijft voortdurend bestaan; de persoonlijkheid, een terugkerende manifestatie

Reïncarnatie en het verlies van de herinnering
   Reïncarnatie – een deel van het plan van de natuur
   Als we eerder hebben geleefd, waarom herinneren we ons dat dan niet?
   Is een vergeten bestaan of ervaring van enige waarde voor het individu?
   Er bestaat meer dan één soort geheugen
   Als we eerder hebben geleefd, waarom zijn we dan niet in staat om onszelf te identificeren met specifieke personen uit vroegere levens?
   Is een toekomstig leven, waarin we niet in staat zijn ons te identificeren met ons huidige zelf, waard om te worden geaccepteerd als persoonlijke onsterfelijkheid?
   Stel dat we ons dit zouden herinneren
   Stel dat we onze vroegere persoonlijkheden konden identificeren
   Wat zouden we ermee winnen als we wisten wie we in vroegere incarnaties waren?
   Evolutie en het verlies van herinnering
   Vastgelegde feiten bewaard in het hogere ego
   Een ernstige beproeving
   Waarom varieert het bevolkingsaantal van de aarde?
   Waarom zou een ego naar deze aarde terugkeren? Waarom niet naar een andere planeet?
   Hoe zullen we onze vrienden en geliefden in een ander leven terugvinden?
   Afwisselende cyclussen van activiteit en rust bevorderen de evolutie van de mens

Onevenredige tijdsperioden
Waarom daalt de innerlijke god eigenlijk af naar de lagere bestaansgebieden?
De symboliek van de kruisiging
Speciale gevallen
   Een werkelijke herinnering aan een vorig leven
   Wat veroorzaakte deze abnormale situatie?
   De adepten weten uit ervaring

Transmigratie verkeerd en juist opgevat
   Veel voorkomende onjuiste informatie over het onderwerp
   Exoterische en esoterische leringen
   De hoogste autoriteiten verwerpen transmigratie in dieren
   Andere misleidende factoren
   De symboliek van de sfinx
   Kleuteronderwijs voor kleuterhersenen
   Ook wij gebruiken symbolische uitdrukkingen
   Voormenselijke transmigraties
   Ware transmigratie

Reïncarnatie door de eeuwen heen
   Een oude en wijdverbreide leer
   Reïncarnatie in de religies van India
   Reïncarnatie in de bijbel
   Reïncarnatie in de vroegchristelijke periode
   Reïncarnatie als ketters veroordeeld
   Anderen die in reïncarnatie geloven

8 Karma: de wet van gevolgen

Wetten die eigen zijn aan de natuur
Wetmatigheid in de natuur
De wetten van de natuur moeten universeel geldig zijn
Vertraagde gevolgen
‘De inkeping in de gietvorm’
Middelen die door karma worden gebruikt
   Erfelijkheid en milieu
Toevallige gebeurtenissen
   Gevaar in zekerheid
   Veiligheid bij gevaar
   Ternauwernood ontkomen
   Bijzondere reddingen
   Behoed voor gevaar
   Een geluk bij een ongeluk
   Tot hier – maar verder niet
   Afspraak met de dood
   Karma slaat toe of karma redt
   Immuniteit voor ziekte
   Mensen die gemakkelijk ongelukken krijgen
   Omstandigheden geven geen verklaring
   De oorzaak moet in het individu liggen

Commentaren op toevallige gebeurtenissen gebaseerd op de oude leringen
Karma en onvoorzichtigheid
We maken ons eigen lot
‘Zo boven zo beneden’
Iedere poging telt
Een nieuwe factor dient zich aan
Het enige wat we hoeven te weten
Neutraliseren of tevoren vereffend karma
Het uitstellen van karma
Groepskarma
Karma en het probleem van de vrije wil
   Denk nog eens erover na
Strijdige verlangens
Het karakter vertoont neigingen, maar is niet de heerser
Het vermogen om te kiezen is het ego aangeboren
Geen voorbeschikking of fatalisme
Theorieën over fatalisme
Een niet-fatalistische oplossing
De vrijheid van keuze varieert
De vrije wil als factor in de evolutie
Vertraagde gevolgen en vrije wil
Het tweezijdige aspect van de vrije wil
Goed en kwaad
Lijden en tegenslag als leraren
   Lijden
   Armoede
   Tegenslagen
   Inzicht maakt de last licht
   Is lijden nodig voor evolutie?

‘Goed’ karma en ‘slecht’ karma
Karma en vergelding
‘Ingrijpen in karma’
Karma en het vergeven van zonden
Karma en mentale genezing
‘Onverdiend lijden’
   Voortdurende aanpassingen
   Het beoordelen van anderen op grond van hun karma
   Het verhaasten van karma
   Afwijkende gevallen

Is het onrechtvaardig voor vergeten daden te moeten boeten?
Dragen vertraagde gevolgen bij aan verkeerd handelen
Karma-Nemesis, en karma als vriend
Karma en de daarmee samenhangende leringen
Karma en de theorie van één enkel leven op aarde
   Een fragment van een lang verhaal
Karma en wetenschappelijk bewijs
Het sterkste bewijs voor karma
Karma en de grote religies

9 Broederschap – een feit in de natuur

Uiterlijke tekenen van eenheid
Indirect bewijs van eenheid
Het struikelblok is zelfzucht
‘Loont’ zelfzucht?
Een beroep op de zelfzuchtigen
Omgebogen zelfzucht
Ethiek berust op wetten van de natuur
Eenheid is de oorzaak – broederschap het gevolg
Ideeën regeren de wereld
Sleutels tot enkele raadsels van het leven
   Waarom is er zoveel lijden in de wereld?
   Waarom is er zoveel onrecht?
   Hebben we een vrije wil of zijn we marionetten van het lot?
   Zijn we verantwoordelijk voor onze daden – zullen we oogsten wat we zaaien?
   Is er een leven na de dood?
   Wat is het doel van het leven?
   Is dit een lukraak door blinde krachten bestuurd heelal of ligt er een plan aan ten grondslag?

De gouden eeuw van broederschap