Theosophical University Press Agency

Golven en trillingen: Gedachten over elektromagnetische energieën

Ad. J. van Dijk

Een zendamateur maakt gebruik van de bijzondere eigenschappen van elektromagnetische golven. Deze trillingen zijn voor ons onzichtbaar en planten zich voort door de ruimte. Vele hiervan zullen zich oneindig ver door de kosmos verspreiden. Het fascinerende hiervan is dat een ander deze signalen kan ontvangen mits hij zijn radio op de juiste frequentie afstemt. Als hij verkeerd afstemt dan lijken die trillingen niet te bestaan, ze blijven onhoorbaar en onopgemerkt. Zulke trillingen doen denken aan de verborgen wijsheden die in de theosofie zijn te vinden, want zulke ideeën kunnen alleen worden begrepen als onze intuïtie goed is afgestemd. Is dit niet het geval dan blijven die ideeën buiten ons bereik. Dan geldt er voor ons wellicht een andere waarheid – of zijn feiten eenvoudig onkenbaar. Wil dat dan zeggen dat ze niet bestaan?

Op verschillende plaatsen in De Geheime Leer beschrijft Helena Petrovna Blavatsky hoe elektriciteit, magnetisme en zwaartekracht een wezenlijk onderdeel vormen van de occulte krachten. We ontdekken dat voor ons op dit moment nog veel verborgen is. Natuurlijk worden er voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan. Onlangs nog waren onderzoekers van IBM in staat om het kleinste stukje materie, een individueel elektron, waar te nemen. Ze maakten gebruik van een nieuwe techniek, die tien miljoen keer nauwkeuriger is dan de magnetische resonantie van een ziekenhuisscanner. Zo wordt weer een heel klein stukje van de wereld onthuld, dat we tevoren alleen in theorie kenden. Opmerkelijk is dat uiteenlopende wetenschappelijke waarnemingen erop wijzen dat minder dan vijf procent van ons heelal uit normale atomaire materie bestaat, terwijl de rest niet waarneembaar is.

Esoterisch gezien vinden we de zon fascinerend als de brenger van licht en spiritueel leven. Maar ook verstandelijk gezien willen we weten hoe de zon werkt en waarom hij zo’n krachtige invloed heeft op ons dagelijks leven en ons klimaat. Onderzoek heeft aangetoond dat de hele zon als gevolg van sterbevingen trilt, waardoor aan zijn oppervlak steekvlammen van plasma ontstaan. Hoewel deze vlammen meer dan 5000 kilometer omhoog schieten, zijn ze minder dan 500 kilometer in doorsnee en blijven maar vijf minuten bestaan. Er zijn op enig moment ongeveer 100.000 daarvan actief. De steekvlammen ‘hangen samen met enorme geluidsgolven aan het zonneoppervlak die dezelfde periodiciteit van vijf minuten hebben’ (NRC Handelsblad, 31 juli 2004). Wanneer u bedenkt dat een radio werkt met golflengten van een fractie van milliseconden, dan is vijf minuten werkelijk gigantisch!

Wij hebben veel te danken aan radio- en andere elektromagnetische golven: levensreddende communicatiesystemen, afstandsbediening, en medische technieken die artsen in staat stellen om in het lichaam te kijken en diagnosen te stellen. Terwijl steeds algemener bekend wordt dat blootstelling aan een overdosis van diverse soorten straling schadelijk is, zoeken sommige onderzoekers juist wegen om met gebruikmaking van deze elektromagnetische golven virussen en infecties te bestrijden. Ze beweren dat ieder levend wezen, ook al is het nog zo klein, een eigen trillingsfrequentie heeft; bacteriën die in ons lichaam actief zijn, kunnen daarom worden geëlimineerd of beschadigd door ze aan hun specifieke frequentie bloot te stellen. Onderzoek naar elektromagnetische golven heeft ook onthuld hoe levende deeltjes met elkaar communiceren. Het is duidelijk dat ons lichaam veel verborgen communicatiesystemen bevat.

In Het Veld schrijft journaliste Lynne McTaggert over wetenschappers die aan gerespecteerde universiteiten op allerlei gebieden onderzoek doen op de grens van wat wetenschappelijk acceptabel wordt gevonden. Ze schijnen min of meer per ongeluk een oceaan van vibraties te hebben ontdekt, die alles met alles in het universum lijkt te verbinden – het Zero Point Field (nulpuntveld), een soort onzichtbaar netwerk. Dit boek beschrijft een theorie die de werkwijze van DNA, communicatie tussen cellen, homeopathie, en paranormale verschijnselen, omvat.

Het stelt dat de moderne wetenschap in het algemeen de volgende denkbeelden als waar beschouwt:

 • De mens is een overlevingsmachine die voornamelijk door genetische codes en chemische stoffen wordt bestuurd.
 • De hersenen zijn een begrensd orgaan waarin het bewustzijn zetelt en dat voornamelijk door chemische processen,
 • communicatie tussen cellen, en DNA-codes wordt bestuurd.
 • Tijd en ruimte zijn eindige universele eigenschappen.
 • Niets verplaatst zich sneller dan licht.

Na veel diepgaand onderzoek komen andere wetenschappers tot de volgende conclusies die haaks staan op veel orthodoxe wetenschappelijke denkbeelden:

 • Communicatie vindt niet plaats in de zichtbare newtoniaanse wereld maar in de subatomaire wereld.
 • Cellen en DNA communiceren door middel van trillingsfrequenties.
 • De hersenen nemen de wereld waar en registreren haar door middel van pulserende golven.
 • Aan het universum ligt een substructuur ten grondslag die in essentie een vastleggend medium voor alles is, waardoor alles met alles kan communiceren.
 • Mensen zijn onlosmakelijk met hun omgeving verbonden en dragen bij aan de coherentie (orde) in de rest van de wereld.
 • Het menselijk bewustzijn beschikt over ongelooflijke vermogens, bijvoorbeeld om zichzelf te genezen en de wereld in zekere zin te maken zoals wij haar wensen.

Helaas wordt maar al te vaak geweigerd om onbevooroordeeld te luisteren naar wetenschappers en andere mensen die afwijken van de veel betreden paden.

In De Geheime Leer lezen we dat iedere gedachte een elementaal wezen is. Een levende gedachte wordt ergens opgevangen en afhankelijk van de inhoud wordt een proces in gang gezet. Als we verder redeneren, kunnen we zeggen dat alles met elkaar is verbonden maar dat de trillingen onderling verschillen. Alles is in alles en is een onderdeeltje van onszelf en de kosmos om ons heen. Ieder mens, ieder dier, elk eencellig organisme, elke ster, plant en atoom maakt deel uit van één geheel. Als iets op aarde trilt, heeft dat invloed op de maan, de zon, en alle zichtbare en onzichtbare plaatsen in ons hele universum. Het is fascinerend dat de zon, onze cellen, DNA, en menselijke gedachten wellicht vormen van trillingen zijn die cyclisch met elkaar communiceren. Al deze golven kunnen onafhankelijk elkaars boodschap bevatten.

In ons dagelijkse leven en denken is het een kwestie van afstemming of en wanneer de juiste boodschap wordt ontvangen, min of meer zoals de radio die we afstemmen op de informatie die we willen horen. Het wordt steeds duidelijker dat als we een gedachte uitzenden, er altijd wel iemand is die erop ‘afstemt’, en innerlijk synchroon meetrilt met die frequentie. Eén ding is duidelijk: als een gedachte of gevoel eenmaal is uitgezonden, kan deze niet worden herroepen. In De Geheime Leer wordt gezegd dat velen van ons in onze huidige staat van ontwikkeling slechts een fractie van de occulte krachten en waarheden kunnen ontdekken, eenvoudig omdat we ons de werkelijkheid die ze vertegenwoordigen op dit moment niet kunnen voorstellen.

Als we verder kijken, zien we dat al het bestaan zich cyclisch ontwikkelt, zoals blijkt uit menselijk en materieel leven maar ook uit elektromagnetische trillingen. Het zich ontvouwende bewustzijn brengt evolutionaire ontwikkeling tot stand in een cyclisch proces van spirituele instroming in de materie en vice versa. We kunnen gedachten vormen, en na verloop van tijd worden wie we maar willen: zoals Plato zei, ‘Ideeën regeren de wereld’. Elektromagnetische golven, bijvoorbeeld, worden voortgebracht door zenders die opgebouwd zijn uit elektronica die op haar beurt weer bestaat uit basiselementen zoals metalen en de producten van chemische reacties. Door het uitzenden van deze golven kunnen ideeën worden verspreid via radio, televisie, en computers; en op grotere schaal stellen golven van de zon ons in staat hier op aarde te leven.

Alle ‘losse’ natuurkundige feiten bij elkaar opgeteld zullen nooit de werkelijke wereld vormen. De wereld zoals de wetenschap die opvat, blijft een wereld van illusie. Uiteindelijk moeten we een toegewijde mysticus zijn, ongevoelig voor onze eigen pijn maar vol liefde en mededogen voor de lijdende mensheid, om de wijsheid te kunnen ontvangen die de natuur ons onthult. Ondanks die pijn wil zo’n mysticus toch telkens opnieuw incarneren, bereid om het onbegrip en de klappen van het aardse leven te ondergaan om de mensheid te helpen. H.P. Blavatsky heeft de situatie als volgt omschreven in haar De Stem van de Stilte:

Help de natuur en werk met haar mee; en de natuur zal u als een van haar scheppers beschouwen en voor u neerbuigen.

En zij zal de deuren van haar geheime kamers wijd voor u openen, aan uw blik de schatten onthullen die verborgen zijn in de diepten van haar zuivere, maagdelijke schoot. Onbezoedeld door de hand van de stof toont ze haar schatten alleen aan het oog van de geest – het oog dat zich nooit sluit, het oog waarvoor in al haar rijken geen sluier is.

Dan zal ze u de middelen en de weg tonen, de eerste poort en de tweede, de derde, zelfs tot aan de zevende. En dan, het doel – waarachter, badend in het zonlicht van de geest, onuitsprekelijke heerlijkheden liggen, door niemand gezien behalve door het oog van de ziel. blz. 13-14

Uit deze mystieke woorden blijkt eens te meer dat alles, zowel nu als in de toekomst, op iedere denkbare plaats is, en alles is in ons. Wat een diepzinnige gedachte: dat wijzelf in staat zijn om deze universele denkbeelden uit te zenden, terwijl we weten dat ook deze denkbeelden nooit verloren gaan. De uitdaging is om zoveel mogelijk goede gedachten te koesteren en te verspreiden en anderen te inspireren om op de verborgen wijsheid ‘af te stemmen’ die overal rondom ons al trillend en golvend aanwezig is.

Andere artikelen over wetenschap: natuurkunde


Er is een innerlijk ritme dat het natuurlijke tempo aangeeft voor menselijke ontwikkeling. We moeten dat ritme respecteren in onszelf, in onze vrienden en in de kinderen met wie we leven en werken. Gezonde baby’s ontwikkelen zich van de ene fase naar de andere op een voorspelbare manier. Mensen moeten leren kruipen vóór ze leren lopen. En als we gereed zijn om te kruipen, grijpen we iedere kans die we zien om te kruipen, te kruipen en nog eens te kruipen – en we willen niet dat mensen ons tegenhouden te kruipen, en we willen niet dat mensen ons opjagen om te gaan lopen. Fred Rogers


Uit het tijdschrift Sunrise zomer 2007

© 2007 Theosophical University Press Agency