Theosophical University Press Agency

Boekbesprekingen

Secret Gateway omslagThe Secret Gateway: Modern Theosophy and the Ancient Wisdom Tradition [De geheime poort: hedendaagse theosofie en de oude wijsheid] door Edward Abdill, Quest Books, Wheaton, IL, 2005, isbn 978-0835608428, 241 blz., paperback.

Helder en begrijpelijk bespreekt The Secret Gateway de theosofische basisgedachten en hoe die van toepassing zijn op ons leven en het heelal om ons heen. Dat er in de natuur en in onszelf waarheid is te vinden, en door ieder van ons moet worden ervaren om te worden begrepen, loopt als een rode draad door het hele boek. Het eerste hoofdstuk gaat over de drie grondstellingen van De Geheime Leer – een onzegbaar kosmisch beginsel, cyclische processen, en spirituele evolutie door wording – en ook over de aard en evolutie van ons bewustzijn. De schrijftrant van de auteur is direct en praktisch, vermijdt theosofisch jargon en verliest zich niet in metafysische abstracties. De beschouwing over de Theosophical Society gaat uit van de geschriften van de voornaamste stichtster, Helena Blavatsky; haar leraren, de mahatma’s; en de doelstellingen van de TS. Het laatste hoofdstuk bespreekt het spirituele pad en hoe ieder van ons door studie, meditatie en dienstbaarheid vorderingen kan maken bij het uitstijgen boven onze menselijke beperkingen, hetzij langzaam door natuurlijke evolutieprocessen of sneller door naar binnen te gaan door de poorten zoals die in Blavatsky’s De Stem van de Stilte zijn beschreven. Met zijn warme en prettige schrijfstijl is dit boek een uitstekende en in onze tijd passende inleiding tot de theosofie.

– Sarah Belle Dougherty


Practicing Peace omslagPracticing Peace in Times of War [Vrede beoefenen in tijden van oorlog] door Pema Chödrön, Shambhala Publications, Boston, 2006, isbn 978-1590304013, 105 blz., gebonden.

Wanneer u zich openstelt voor de voortdurend veranderende, vergankelijke, dynamische aard van uw eigen wezen en van de werkelijkheid, dan verhoogt u uw vermogen tot liefde en zorg voor andere mensen, en uw vermogen om niet bang te zijn. U bent in staat uw ogen, uw hart en uw denken open te houden. En u merkt het wanneer u verstrikt raakt in vooroordelen, vooringenomenheid, en agressie. . . . En u begint erover na te denken dat uw leven eindeloos veel kansen biedt om de dingen anders te gaan doen, eindeloos veel kansen om de zaden van oorlog te laten verdwijnen waar ze ontstaan – in het hart en het denken van mensen zoals u en ik. blz. 99-100

De Amerikaanse boeddhistische non Pema Chödrön richt zich op een directe, eigentijdse manier tot iedereen die vrede zoekt – te beginnen bij zichzelf en bij hun persoonlijke relaties. Ze geeft nuttige, concrete suggesties om niet te handelen op basis van agressie en andere negatieve gevoelens en hoe men deze in plaats daarvan kan benutten als middel tot zelfkennis en tot het ontwikkelen van mededogen voor alle wezens.

– S.B.D.


The View from the Center of the Universe omslagThe View from the Center of the Universe: Discovering Our Extraordinary Place in the Cosmos [De zienswijze vanuit het centrum van het heelal: het ontdekken van onze bijzondere plaats in de kosmos] door Joel R. Primack en Nancy Ellen Abrams, Riverhead Books, New York, 2006, isbn 978-1594489143, 400 blz., gebonden.

Dit pleidooi voor een levende, nieuwe kosmologie verruimt het denken, stimuleert de intuïtie, en spreekt tot de verbeelding. Het onderzoekt thema’s zoals schepping, tijd, ruimte, en materie, en probeert wetenschappelijke ontdekkingen uit te drukken in termen die we kunnen begrijpen door symbolen uit de wereldtradities aan te passen: De auteurs – docenten in respectievelijk natuurkunde en wetenschapsfilosofie – zijn van mening dat de huidige wetenschappelijke theorieën in hoofdzaak juist zijn, maar, in plaats van de nadruk te leggen op de zinloosheid van het menselijke leven, kunnen ze evengoed aantonen dat ieder van ons zich in het centrum van het heelal bevindt en verantwoordelijk is voor het welzijn ervan. Hun uiteenzetting combineert uitleg van de huidige wetenschap met symbolen uit vele culturen en herinnert ons aan de kracht van mythen en metaforen om een hogere werkelijkheid te bewaren en tot uitdrukking te brengen. De auteurs hopen dat wij, individueel en als gemeenschap, een begin zullen maken met het opnemen van moderne kennis in de verhalen en symbolen die we gebruiken om ons leven vorm te geven.

– Eloise Hart


The Mind has Mountains omslagThe Mind has Mountains: Reflections on Society and Psychiatry [Het bewustzijn heeft bergen: gedachten over de maatschappij en de psychiatrie] door Paul R. McHugh, MD, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2006, isbn 978-0801882494, 272 blz., gebonden.

In deze verzameling artikelen onderzoekt de voormalige directeur van de Faculteit voor Psychiatrie en Gedragswetenschappen aan de Johns Hopkins University School of Medicine met scherpzinnigheid, gezond verstand en menslievendheid, verschillende stromingen in de hedendaagse psychiatrie, in het bijzonder omdat hij van mening is dat ze ‘de weg is kwijtgeraakt’ en aan patiënten en de gemeenschap schade heeft toegebracht. Hij ontmaskert de aanmatiging dat psychiaters en psychologen door hun training en ervaring de ‘diepe geheimen’ van de menselijke natuur kennen, en stemt tot nadenken door met omstreden zienswijzen te komen. Het boek bevat kritische beschouwingen over onderwerpen zoals het Freudianisme, zelfmoord met hulp van artsen, het Teri Schiavo-geval, onderdrukte en herkregen herinneringen, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, operatief veranderen of aanpassen van het geslacht, het te vaak voorschrijven van psychiatrische medicijnen, en bij persoonlijkheidsverschillen de diagnose ‘psychische stoornis’ te stellen.

– S.B.D.


De natuur is een boekdeel geschreven in hemelse hiërogliefen, in een werkelijk Heilig-schrift; zelfs profeten zijn blij als ze hier en daar een regel ervan kunnen lezen.
Thomas Carlyle


Uit het tijdschrift Sunrise lente 2007

© 2007 Theosophical University Press Agency