Theosofische inzichten
Artikelen van W.Q. Judge

isbn 9789491433016, gebonden, eerste druk 2012, bestel boek

© 2012  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Alinea’s met waarschuwingen

[The Path, juli 1893, blz. 100-2]

Doe geen uitspraken die de neiging hebben de Theosophical Society te verwarren met religieuze overtuigingen, politieke theorieën, of met wat maatschappelijk gebruikelijk of ongebruikelijk is.

Pas op voor de stelling dat voor de rijken, die in het maatschappelijk leven theosofie evenveel nodig hebben als mensen van lagere stand, speciale inspanningen moeten worden gedaan terwijl ze nalaten of weigeren de Society openlijk te steunen en zich ervoor in te zetten.

Laat u niet misleiden door de veronderstelling dat bijzondere inspanningen om een bekende wetenschapper te ‘bekeren’ de theosofische beweging veel voordeel zullen opleveren, of voldoende compensatie geven voor de tijd die daardoor niet wordt besteed aan het algemene werk onder degenen die bereid zijn te luisteren.

Kleineer nooit de inspanningen van een oprecht lid om theosofie te verspreiden, alleen omdat deze niet voldoen aan de normen die u bij uw manier van werken volgt.

Spreek altijd uw afkeuring uit over elk voorstel om in theosofische kringen te komen tot een censuur van literatuur of activiteiten, want zo’n censuur is in strijd met het brede platform voor vrije gedachtewisseling dat de Society biedt.

Wees niet geërgerd als wetenschappers beweren nieuwe en originele ontdekkingen te hebben gedaan van zaken die altijd in de theosofische literatuur hebben gestaan; bedenk dat we in deze beweging niet werken voor glorie, maar opdat de mensen de waarheid zullen kennen, ongeacht wie de lof voor de ontdekking krijgt.

Vergeet nooit dat een theosofische afdeling bedoeld is voor de studie van theosofie, en niet voor een discussie over allerlei andere onderwerpen.

Wees niet bang – als gevolg van overgevoeligheid – dat naar voren te brengen waarvan u denkt dat het theosofie is, ook al dreigen sommige mensen onze gelederen te verlaten omdat hun stokpaardje in gevaar komt door de kracht van uw theorie, maar pas op dat u de kracht van uw theorieën niet verwart met zelfbevestiging.

Wees niet misleid door de gedachte dat u veel goeds kunt doen door u aan te sluiten bij een kerkgenootschap waarin u niet gelooft. Theosofie wordt niet geholpen door haar te slingeren naar mensen die verklaren dat ze daaraan geen behoefte hebben.

Pas op voor mensen die voor geld ‘spirituele wetenschap’ in zoveel lessen aanbieden. Het is goed om uiteenzettingen te geven van algemene theosofische beginselen in openbare lezingen met een toegangsprijs, maar cursussen met lessen over magie, ‘spirituele wetenschap’, geheimen van de natuur, enz., zijn altijd onjuist, vloeien voort uit hebzucht of een ongedisciplineerd intellect, en leiden tot niets.

Wees welwillend genoeg om te bedenken dat een theosoof menselijk is, en misschien des te harder moet worstelen met onze gebruikelijke tekortkomingen, juist omdat hij is begonnen de strijd met de lagere natuur aan te gaan.

Denk niet dat, omdat onze organisatie een broederschap wordt genoemd, daarmee enige uitsluiting van vrouwen wordt bedoeld. Engels is niet de enige taal op aarde, en in veel andere talen vallen zowel vrouwen als mannen onder die term. Theosofie is niet geïnteresseerd in het onderscheid tussen de geslachten en spreekt meer over zielen, die geslachtloos zijn, dan over de lichamen die ze bewonen.

Verwar het brahmanisme niet met het boeddhisme, en de religies buiten India niet met die van dat land. Omdat boeddhisme niet de religie van India is, leidt het alleen tot verwarring als men hindoes boeddhisten noemt.

Verwar het christendom niet met de religie van Jezus. Ze zijn niet hetzelfde, want het christendom is verdeeld in meer dan 300 verschillende sekten, terwijl Jezus maar één leer had.

Waardeer de preken van Jezus, en bedenk dat hij in zijn verhandelingen slechts opnieuw de oude leer bekendmaakte die de oude theosofen van wie hij een discipel was aan hem hadden onderwezen.

Maak niet de vergissing om de glans van onze beschaving als werkelijke vooruitgang te beschouwen. Weeg mooie huizen, goede kleding, machines en algemeen kiesrecht voor mannen af tegen de armoede, ellende, ondeugd, misdaad en onwetendheid die met eerstgenoemde gepaard gaan, voordat u concludeert wat de beste beschaving is.

Rodriguez Undiano

 


Theosofische inzichten, blz. 293-5

© 2012  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag